Stadgar

STADGAR FÖR STIFTELSEN BRITA MARIA RENLUNDS MINNE SR

1 §

Stiftelsen, vars namn är "Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr", är grundad i enlighet med bestämmelserna i avlidne handlanden Karl Herman Renlunds den 2 maj 1905 dagtecknade testamente.

2 §

Stiftelsens hemort är Helsingfors stad och dess officiella språk är svenska.

3 §

Stiftelsen har till ändamål:

Barnavård, avsedd att förbättra små barns vård utan avseende på vårdnadshavarnas nationalitet, religion eller språk.

Att främja dagvården, skolmiljön samt välmående för barn och ungdom, vilka erhåller sin fostran och undervisning på svenska.

Stiftelsens verksamhet omfattar företrädesvis städerna Helsingfors och Karleby men kan, efter styrelsens därom fattade beslut, utsträckas jämväl utanför dessa städer särskilt i Österbotten.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ge understöd till samfund eller institutioner som idkar i 1 momentet avsedd verksamhet, genom att själv bedriva sådan verksamhet eller genom att stöda eller förbättra utbildningen eller verksamhetsförutsättningarna för personer som handhar i 1 momentet avsedd verksamhet i hela Finland.

4 §

Av den årligen utfallande avkastningen av stiftelsens tillgångar får i medeltal högst en fjärdedel enligt styrelsens prövning läggas till kapitalet och resten disponeras för ovan i 3 § nämnd verksamhet.

5 §

Stiftelsens förmögenhet omfattar den av handlanden Karl Herman Renlund för ändamålet donerade egendomen, sådan densamma sedermera förkovrats.

6 §

Stiftelsens förvaltning sköts av styrelsen till vilken hör 6-9 ledamöter.  

Stiftelsen kan ha en verkställande direktör.

Styrelsen kan besluta tillsätta andra organ eller utskott, vilka skall sköta vissa specificerade, till styrelsen normalt hörande, uppgifter.

7 §

Till medlemmar av styrelsen skall utses medlemmar vilka uppfyller stiftelselagens krav på styrelseledamöter samt bestämmelserna i dessa stadgar.

Styrelseledamöternas mandattid är tre kalenderår. Val av styrelseledamöter sker på styrelsens ordinarie höstmöte. Person som under året då valet sker fyller eller har fyllt 68 år, kan inte väljas till styrelseledamot. Mandattiden inleds, om inte annat uttryckligen konstateras i beslutet, 1 januari kalenderåret som följer på valet. Styrelseledamöterna kan återväljas, dock högst två gånger.

Styrelsen är beslutför, när mer än hälften av ledamöterna, av vilka en bör vara ordföranden eller viceordföranden, är närvarande.

Vid sammanträden förs protokoll, vari fattade beslut och eventuella omröstningar i korthet antecknas.

8 §

Styrelsen sammankommer på ordförandens, eller vid ordförandens förfall, på viceordförandens, kallelse vid behov. Styrelsen skall alltid ha minst två ordinarie möten per år, ordinarie höstmöte i oktober eller november månad och ordinarie vårmöte senast i maj.

På ordinarie höstmöte fastställs arvoden och sedvanliga ersättningar för utfört arbete för förtroendevalda, besluts om antalet styrelseledamöter och eventuella medlemmar i organ eller utskott, väljs styrelseledamöter, väljs ordförande och viceordförande för styrelsen, väljs eventuella nya medlemmar i organ eller utskott samt fastställs placeringsplan.

På ordinarie vårmöte fastställs bokslutet och verksamhetsberättelsen och besluts om huvuddelen av understöd som skall utbetalas.

9 §

Om stiftelsen har utsett en verkställande direktör, svarar verkställande direktören för fullgörande av stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens övriga dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig på styrelsemöten om inte styrelsen beslutar annat. Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig på organens och utskottens möten.  

10 §                           

Stiftelsen företräds av styrelsen. Styrelsens ordförande och verkställande direktören företräder stiftelsen ensam. Stiftelsen kan också företrädas gemensamt av två styrelseledamöter. Styrelsen kan därtill ge rätt att företräda stiftelsen åt annan angiven människa antingen ensam eller tillsammans med annan människa.

11 §

Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår och innan utgången av mars månad påföljande år granskas av två revisorer, utsedda av föreningen Svenska Folkskolans Vänner r.f., som även utser två suppleanter för dem. Revisorerna och suppleanterna utses för högst två år åt gången. Dessutom tillämpas stiftelselagens bestämmelser om maximal mandattid.

Stiftelsen skall inom i lag stadgad tid registrera bokslutet och verksamhetsberättelsen.

12 §

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar bör på styrelsemöte omfattas av minst tre fjärdedelar av samtliga valda ledamöter. Beslut om upplösning av stiftelsen eller fusion med annan stiftelse sker i samma ordning.

13 §

Om stiftelsen skall upplösas, skall dess behållna tillgångar fördelas mellan sådana mottagare, vilka enligt styrelsens prövning bäst motsvarar det ändamål för vilket stiftelsen verkat.

14 §

I övrigt skall gällande stiftelselag tillämpas.

Stadgarna uppdaterade: 22.1.2016.

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi