Sagt om oss

Folkhälsans utvecklingsprojekt  ”FHille – för en god skolstart”  utgår från den internationella modellen HIPPY (Home Instruction för Parents and Preschool Youngsters) syftar till att stärka barnets språk, motorik, problemlösning och uttrycksformer. Vi vill stöda föräldrar som önskar vara väl förberedda för de utmaningar som barnet möter i skolan. Förutom föräldrarna så är specialdagvårdspersonalen i de berörda kommunerna i central roll. Tack vare stöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr kunde vi hösten 2014 inleda arbetet med 15 familjer i norra Österbotten. De första erfarenheterna är mycket uppmuntrande och vi kommer småningom att utvidga verksamheten.

Nina Finnäs
Folkhälsans förbund
Jakobstad

   

”Farfar i skolan” –verksamheten har visat sig vara en lyckad form av frivilligarbete som ger en ökad trygg vuxennärvaro i barnenen vardag. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har redan från början varit med om att stöda arbetet. Folkhälsans förbund räknar år 2014 med ca 230 aktiva medfostrare i skolan (100 i Nyland, 30 i Åboland och 100 i Österbotten). Nya medfostrare rekryteras kontinuerlig. Målet är att alla lågstadier och förskolor som vill ha en medfostrare ska få hjälp med att hitta en person som passar dem. I dagens läge har 103 skolor Folkhälsans medfostrare.  Efterfrågan finns också i daghemmen. Verksamheten är ett samarbete med Förbundet hem och skola och Svenska pensionärsförbundet. I Österbotten har verksamheten pågått sedan 2002. Skolorna uppskattar att barnen har flera vuxenkontakter och att de kommer i kontakt med den äldre generationen. För medfostrarna är uppdraget berikande på många sätt.

Ari-Pekka Toivari
Verksamhetsledare för Österbotten
Folkhälsans förbund

   

Föreningen Folkhälsan i Öja upprätthåller eftermiddagsverksamhet i Byacentret som finns intill den natursköna Gäddviken. Vi vill att barnen skall få röra på sig och vistas utomhus så mycket som möjligt, då skoldagen ju innefattar mycket stillasittande och inomhusvistelse. Utan det stöd vi får från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr skulle verksamheten inte vara möjlig.

Tarja Jakobsén
Ordförande
Föreningen Folkhälsan i Öja

   

Cronhjelmskolan i Larsmo erhöll våren 2014 bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Tack vare bidraget kunde vi utrusta skolgården med ett typgodkänt klätternät. Nätet är i flitig användning, inte enbart under skoldagen, utan även kvällstid. Eftersom skolan är centralt belägen, i närheten till såväl kommunens centrum som Larsmo idrottspark, rör sig mycket folk runtomkring. Även andra än skolans elever har alltså glädje och nytta av "spindelnätet".

Cronhjelmskolan i Larsmo

   

I år beviljades daghemmet Trivselvrån i Karleby en stor summa som vi är mycket tacksamma över. Tack vare den kunde vi i sommar förnya de yngsta barnens (Nyckelpigorna 1-3 år) lekplats utomhus. Området var tidigare täckt med sand och dammade mycket. Nu har området fått nytt underlag med gummimattor, gräsplan och ny sandlåda och leksakslåda. Personalen är mycket tacksam för att detta kunde förverkligas. Med hjälp av ert understöd har vi också kunnat förnya staketet ut mot den trafikerade Anders Chydeniusgatan. Staketet var ruttet och bristfälligt och en säkerhetsrisk. Nu är staketet åtgärdat. Utöver detta har vi också förnyat tamburen vid huvudingången så att barnen och personalen fått mera förvaringsutrymme. Ert understöd har också använts till mindre anskaffningar så som kuddar och dynvar och annat som vi ansetts vara i behov av förnyelse. Ert understöd tryggar husets ekonomi och underlättar mycket för oss. Med hjälp av understödet har vi kunnat åtgärda brister och överraskningar som dyker upp i ett gammalt hus. I höst har vi också kunnat skicka personalen på kurser för att samla inspiration och fortbildning.

Trivselvrån i Karleby

Med det understöd som stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr årligen har beviljat oss, har vi på Krisjouren för unga redan i 10 års tid kunnat erbjuda tusentals ungdomar samtalshjälp på deras eget modersmål. Verksamheten, som riktar sig till svenskspråkiga 12-29-åriga ungdomar och unga vuxna samt deras familjer, betjänar målgruppen utan vare sig remiss eller diagnos. Understödet möjliggör såväl telefon-, e-post och besöksjour, som reserverade besök för samtalshjälp och förebyggande skolsamarbete. Verksamheten vid Krisjouren är unik av sitt slag – de unga får vara anonyma, servicen kostar dem ingenting och det finns inga begränsningar vad gäller boningsort. Att gratis, och dessutom utan tungrodda byråkratiska processer och långa väntetider, kunna få snabb och lättillgänglig samtalshjälp är guld värt i dagens samhäller. Utan det bidrag som stiftelsen beviljar oss skulle många svenskspråkiga unga bli utan samtalshjälp i ett tillräckligt tidigt skede.

Krisjouren för unga

 

 

 

Smakskola lockar fram matglädje (PDF) - artikel i ÖN 11.11.2014

 

 

 

 


 

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi